محمد مهاجر

مدیر آموزشگاه : محمد مهاجر

تلفن : 09360558209

علیرضا مهاجر

مدیر داخلی و طراح سایت : علیرضا مهاجر

تلفن : 09378687163

پردیس اوجی

عکاس (بخش اساتید) : پردیس اوجی

تلفن : 09027969005